Kaski on syntynyt pakottavasta tarpeesta katsoa kohti, kohdata ympäristökriisin ja siihen liittyvän globaalin systeemisen kriisin realiteetit ja löytää taiteen keinoin väyliä toimintaan. Projektin keskiössä on osallistujalähtöisyys, tutkiva lähestymistapa ja poikkitaiteellinen työskentely.

Kaski purkaa ja artikuloi ympäristökriisin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä näistä herääviä tunteita fiktion ja faktojen kautta. Tarkastelemalla niin tätä hetkeä kuin mahdollisia tulevaisuuksia liveroolipelin keinoin, pyritään tekemään havaintoja tästä ajasta, ympäristökriisiin juurisyistä ja keinoista toimia suhteessa kriisiin.

Kaskessa pelien rinnalla kulkee mediataideteoksia (esim. video, ääni, kuva), jotka toimivat keskustelun avauksina, ajatusten herättäjinä  ja toimintaan kutsujina. Mediateoksia työstetään ryhmälähtöisesti prosessin aikana ja ne peilaavat niin pelien fiktiota kuin ympäristökriisiin liittyviä kysymyksiä tässä ja nyt. Mediateokset ovat yksi Kasken keskeinen tapa herättää yhteiskunnallista keskustelua ja laajentaa ympäristökriisiä koskeva taiteellinen tutkimus työryhmän ulkopuolelle. Projektin puitteissa järjestetään myös kaikille avoimia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia ympäristökriisiin liittyen. 

Olennainen osa Kaskea on yhteinen prosessi, jossa osallistujat tutkivat aihetta taiteen keinoin, keskustellen ja ympäristökriisiä käsittelevään toimintaan osallistuen. Tavoite on, että aiheen monitahoinen käsittely ja reflektio fiktion sisällä ja sen ulkopuolella, voi resonoida radikaalia positiivista muutosta kokijoiden omaan elämään ja kapasiteettiin kohdata ympäristökriisin realiteetit. Fiktio ja yhteisöllinen työskentely aiheen parissa auttaa peilaamaan kysymyksiä siitä, millä keinoin haluamme ja voimme vaikuttaa. Taustalla on ajatus siitä, että ympäristökriisin kohtaaminen on tarpeellista ja välttämätöntä. Se asettaa elämämme uuteen valoon, kohti kenties radikaalia, mutta tarpeellista transformaatiota, jonka kautta saamme punnita uudestaan sitä, mikä todella on merkityksellistä ja miten haluamme elää.

Projekti pyrkii itsessään olemaan aktiivista toimijuutta ympäristökriisin kontekstissa, mutta myös vahvistamaan toimijuutta, etsimään sopivia keinoja toimia omien resurssien puitteissa aktiivisesti, eettisesti ja ekologisesti niin prosessin aikana kuin myös projektin päätyttyä. Toiminta alkaa ajattelun muutoksesta, jonka käynnistämisen prosessi Kaski pyrkii olemaan.